previous pauseresume next

واحد بهداشت

 

نام ونام خانوادگي: سر کارخانم مریم سلیمانی
سمت : مسئول واحد بهداشت
تحصيلات: ليسانس بهداشت
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۳۶۰
مسير دستيابي دفتر:  

 

پيغام مسئول واحد:

بهداشت عبارتست مجموعه دانش و هنر پيشگيري از بيماري و تامين، حفظ و ارتقاء تندرستي و توانمندي بشر با استفاده از تلاش دسته جمعي كه منجر به توسعه جامعه شود. طبق تعريف WHO بهداشت يك حالت كامل سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها عدم ابتلا به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل بر سلامت و بهداشت نمي تواند باشد.

 

معرفي كارشناسان واحد:

-

واحد بهداشت- بهداشت عمومي

 برنامه بيماريابي:

يكي از زيرواحدهاي بهداشت، مبارزه با بيماريها مي باشد كه خود به دو دسته بيماري هاي شامل گزارش فوري و گزارش غيرفوري تقسيم مي گردد. گروه هدف اين برنامه كليه بيماران بستري در بيمارستان با توجه به تشخيص پزشك در صورتيكه مشمول يكي از بيماريهاي مدنظر باشند محسوب مي گردند.

- بيماري هايي كه مشمول گزارش غيرفوري مي باشند همراه با آمار ماهيانه به مركز بهداشت شماره ۱ ارسال مي گردد با فرم بررسي مربوطه

- بيماري هايي كه مشمول گزارش فوري مي باشند بصورت تلفني و روزانه به مركز بهداشت اطلاع داده مي شود و پيگيري آنها از بستري تا ترخيص

- تهيه و تامين داروهاي موردنياز در خصوص بيماري هايي مانند سل، تب كنگو و كريمه، آنفلوآنزا، بوتوليسم و ... از طريق مركز بهداشت شماره۱

- تهيه و تامين سرم عقرب گزيدگي، مارگزيدگي، واكسن هاري و آنتي توكسين بوتوليسم از طريق مركز بهداشت شماره ۱

- تهيه و تامين واكسن موردنياز از جمله توام بزرگسالان، هپاتيت و آنفلوآنزا و انجام واكسيناسيون پرسنل شاغل در مركز

- همكاري با مركز بهداشت استان در موارد بحران و همه گيري هاي خاص

- تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه پرسنل شاغل در مركز

- ارسال آمار ماهيانه و موارد فوتي زير ۵۹ ماهه به مركز بهداشت

- آموزش به همراهان بيماران در بيماريهاي خاص مثل هپاتيت و ايدز و توصيه لازم به خانواده هايشان

- آموزش كاركنان در خصوص مسائل بهداشتي از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي ساليانه و نصب مطالب علمي در برد آموزش سلامت كاركنان.

 

 

 

شرح وظايف واحد بهداشت- بهداشت محيط

- اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد آيين نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف

- تشكيل و شركت در جلسات و كميته هاي علمي،تخصصي،اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

- انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر با مقررات از بخشها،آشپزخانه،رختشويخانه،واحد بي خطر سازي پسماند،تاسيسات آب و فاضلاب

- نظارت و كنترل بر امر تفكيك،جمع آوري،حمل و دفع مواد زائد جامد

- نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي و شستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي

- كلرسنجي آب

- پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

-برنامه ريزي،نظارت و پيگيري سمپاشي قسمتهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

- نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان(اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد)قسمت آشپزخانه، آبدارخانه، رختشويخانه

 

شرح وظايف واحد بهداشت- بهداشت حرفه اي

- شناسايي خطرات موجود در بخش هاي مختلف بيمارستان ،طرح آنها در كميته حفاظت فني وبهداشت كار وارائه پيشنهاد به رئيس مركز جهت رفع نواقص وسالم سازي محيط كار

- انعكاس كليه نواقص ايمني وبهداشت كار به رئيس مركز وپيگيري جهت رفع آنها

- آموزش ،توجيه وآشناسازي كاركنان نسبت به خطرات محيط كارورعايت مقررات وموازين ايمني وبهداشتي درمحيط كار

- تهيه دستورالعملهاي لازم جهت انجام كار مطمئن وبدون خطربا نظارت مديريت مركز

- تدوين رويه اجرايي تهيه،تحويل،آموزش ونظارت دراستفاده از وسايل حفاظت فردي با توجه به خطرات شغلي وتصويب آن در كميته حفاظت فني وبهداشت كار

- انجام معاينات قبل از استخدام ودوره اي به منظور پيشگيري از ابتلاء شاغلين به بيماريهاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مركز بهداشت شهرستان

- اعلام موارد مشكوك به بيماريهاي شغلي از طريق مديريت محترم مركز به مركز بهداشت شهرستان وهمكاري در تعيين شغل مناسب براي كاركناني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماريهاي شغلي مبتلا شده اند يا در معرض ابتلا قرار دارند

- پيگيري جهت معاينه ابزار كار و وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي در محيط كار با همكاري واحد هاي مربوطه

- ثبت آمار حوادث وبيماريهاي شغلي ناشي از كار تجزيه و تحليل داده ها

- اعلام كانونها ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در بيمارستان

- همكاري در تدوين خط مشي روشن ومنطبق با موازين حفاظتي بهداشتي بر حسب شرايط مركز جهت حفظ وارتقاء سطح ايمني وبهداشت وپيشگيري از حوادث احتمالي و بيماريهاي شغلي

- تدوين نياز سنجي آموزشي مركز در زمينه ايمني و بهداشت و تصويب آن در كميته حفاظت فني و بهداشت كار

- نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اهداف از پيش تعيين شده و با توجه به اصول وشرايط اندازه گيري عوامل زيان آور

- تدوين رويه اجرايي شناسايي خطرات وارزيابي ريسك و تصويب آن در كميته حفاظت فني و بهداشت كار

- تهيه و ترجمه MSDS تركيبات و مواد شيميايي موجود در مركز وتصويب در كميته حفاظت فني و بهداشت كار، آموزش و ابلاغ آن به كاركنان

- همكاري در رويه اجرايي آمادگي ومديريت واكنش در شرايط اضطراري

- همكاري در برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مركز

 

 

 

 
 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.