previous pauseresume next

ایام رحلت حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله)، شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

۲۸ماه صفر سالروز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا محمد مصطفی )صلی االله علیه و اله و سلم( است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام
جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند است. پیامبري که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است .
سخن در فضایل و مناقب آن حضرت بسیار است،اما آنچه در این مقام باید گفت عظمت مصیبت خاتم الانبیاء )صلی االله علیه و آله( است؛ تا آنجا که
امام باقر )علیه السلام( در روایتی چنین می فرماید: »من أصیب بمصیبۀ فلیذکر مصابه بالنبی )صلی االله علیه و آله( فانه من أعظم المصائب« )کافی
ج ۳ص ( ۲۲۰هر کس به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر الانبیاء )صلی االله علیه و آله( بیاد آورد پس همانا که مصیبت
پیامبر از بزرگترین مصیبتهاست .
در روایات ما گزارشهاي متعددي از آخرین روزهاي حیات شریف رسول خدا الانبیاء )صلی االله علیه و آله( و نیز آخرین لحظات آن حضرت نقل شده
است از جمله :
صحیح بخاري معتبرترین کتاب اهل سنت چنین نقل می کند: »زمانی که حال تب بر پیامبر شدید شد فرمود: کاغذي بیاورید تا برایتان نوشته اي
بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر گفت: تب بر پیامبر خدا غالب شده است وکتاب خدا نزد ماست و براي ما کافی است. پس اصحاب حاضر در
جلسه با هم اختلاف پیدا کردند و بگو مگو زیاد شد. پیامبر فرمودند: از نزد من برخیزید و شایسته نیست در نزد من تنازع کنید. پس ابن عباس خارج
شد در حالی که می گفت: مصیبت! و تمام مصیبت! زمانی بود که بین رسول خدا و نوشته او مانع شدند.«)صحیح بخاري ج ،۱ص(.۳۶
همچنین ابن عباس چنین می گوید: »هنگامی که وفات پیامبر فرا رسید گریستند تا محاسنشان از اشک، تر شد پس به آن حضرت گفته شد: یا
رسول االله چه چیز باعث گریه شما شد؟ فرمود: براي فرزندانم می گریم و براي آنچه شرار امتم پس از من با آنان خواهند کرد، گویا فاطمه دخترم را
می بینم در حالی که پس از من به او ظلم شده و فریاد می زند: یا ابتاه، یا ابتاه، پس احدي از امتم او را یاري نمی کند .
فاطمه )سلام االله علیها( سخن پدر را شنید و گریست پس پیامبر به دخترشان فرمودند: دخترم گریه مکن! آن حضرت پاسخ داد: گریه من به خاطر
آنچه پس از شما با من خواهد شد، نیست؛ بلکه من از فراق و دوري شما می گریم یا رسول االله! پیامبر فرمودند: تو را مژده می دهم که به زودي به
من ملحق می شوي پس تو اول کسی هستی که به من خواهد پیوست. )امالی شیخ طوسی ص(۱۸۸
از طرفی بنابر نقلی این روز مصادف با شهادت سبط اکبر رسول خدا، امام حسن مجتبی )علیه السلام( است، امامی که پیامبر خدا او را سید جوانان
اهل بهشت معرفی کرد. آن حضرت در طول مدت حیات خویش با ستم ها و جفاهاي فراوانی مواجه شد، تا آنجا که آن دسته از یارانش که به مقام
امامت الهی آن حضرت و عصمت ایشان، معرفتی نداشتند با شنیدن خبر صلح ایشان با معاویه ، به خیمه آن حضرت حمله ور شدند، سجاده را زیر
پاي ایشان کشیدند و پاي مبارکشان را مجروح نمودند. بی آنکه بدانند یا بخواهند بپذیرند که امام معصوم و حجت خدا هر عملی که انجام دهد بر
اساس دستور الهی می باشد و جاي چون و چرا و اعتراض ندارد. چرا که اعتراض به حجت معصوم الهی در واقع اعتراض به خداوند حکیمی است که
عمل امام علیه السلام به امر و رضایت او انجام شده است. سرانجام آن حضرت با زهر مسموم شدند و کار غربت و مظلومیتشان تا بدانجا رسیدکه
بدن مطهرشان در روز تشییع تیر باران شد... صلی االله علیک یا حسن بن علی المجتبی
همچنین آخر ماه صفر بنا به نقلی مصادف با شهادت حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا علیه آلاف فی التحیه و الثناء می باشد، امامی که
رئیس مذهب، صادق آل محمد )صلی االله علیه و اله و سلم( آرزوي دیدار او را دارد، و تماشاي جمال او را تمنّی می کند، و خداوند سبحان، و خاتم
پیمبران مداح کمال او هستند، عقل از ادراك مقام او عاجز ، و بیان از شمارش فضائل او قاصر است. هروي می گوید: در زمانی که آن حضرت در
سرخس محبوس بود، نزد زندانبان رفتم، و از او خواستم که آن حضرت را ببینم. گفت: میسر نیست. گفتم: چرا؟ گفت: بسی از اوقات شبانه روز هزار
رکعت نماز می خواند، و ساعتی قبل از ظهر و عصر هنگام زردي آفتاب در مصلایش که مشغول نماز نیست به مناجات پروردگار مشغول
است)...عیون اخبار الرضا ج ،۱ص(۱۹۷این نمونه اي از عبادات آن حضرت است که کمیت و کیفیت آن مظهر علم و عرفانی است که ادراك آن
شایسته مقربین درگاه خداست ...
این امام همام در سال ۲۰۳هجري در حالی که ۵۵سال از عمر مبارکشان می گذشت توسط مامون عباسی به شهادت رسید در حالی که خود مامون
اعتراف می کند که آن حضرت اعلم و اعبد اهل زمین است،)عیون اخبار الرضا ج ،۲ص (۱۴۹غافل از آنکه اعلم و اعبد از تمام اهل زمین، افضل از
تمام اهل زمین بوده و به حکم عقل و فطرت و کتاب و سنت، افضل از کل، امام کل امت است .
و صلی االله علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثري

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.