previous pauseresume next

برنامه كميته ها از ۹۷/۶/۳۱ لغایت ۹۷/۷/۵

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته پیشنهادات

روز یک‌شنبه ۰۱/۰۷/۹۷

۱۱ صبح

آقای دکتر سامی

خانم مستوفی

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

روز دوشنبه۰۲/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

آقای مهندس فاطمی

کمیته PACS

روز سه‌شنبه ۰۳/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم کهیاریان

کمیته سپاس

روز چهارشنبه ۰۴/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مستوفی

کمیته مدیریت اجرایی (شورای اداری و سیاست گذاری)

روز پنج‌شنبه ۰۵/۰۷/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای فاضل

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.