previous pauseresume next

لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۹/۲۴ لغایت ۹۷/۹/۲۹

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز ‌شنبه ۲۴/۰۹/۹۷

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

خانم دکتر سلطانی‌نژاد

کمیته مدیریت اجرایی (شورای اداری و سیاست‌گذاری)

روز ‌شنبه ۲۴/۰۹/۹۷

۱۱:۳۰صبح

آقای دکتر سامی

آقای فاضل

کمیته تغذیه

روز ‌یک‌شنبه ۲۵/۰۹/۹۷

۱۱صبح

آقای دکتر محمدی

آقای فاضل

جلسه اعتباربخشی

روز دو‌شنبه ۲۶/۰۹/۹۷

۱۰ صبح

-

کمیته بیمه، منابع و درآمد

روز سه‌شنبه ۲۷/۹/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر محمدی

آقای اثنی‌عشری

کمیته آموزش به بیمار و حقوق گیرنده خدمت

روز چهار‌شنبه ۲۸/۰۹/۹۷

۱۱ صبح

آقای دکتر محمدی

خانم رفیعی

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.