previous pauseresume next

معرفي واحد روانشناسان

نام ونام خانوادگي: جناب آقای محمدرضا عظیمی
سمت: سرپرست واحد
تحصيلات: کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي۲۲۰۶
پست الكترونيكي: Azimireza56@yahoo.com
مسير دستيابي دفتر: حياط مركز نور -ساختمان اداري -طبقه اول

 

همزمان با شروع وتوسعه فعاليتهاي روانپزشكي مركز از دهه ۱۳۶۰ خورشيدي وتجهيز وباز سازي بخشهاي روانپزشكي وراه اندازي درمانگاه روان پزشكي بزرگسالان ،تني از همكاران روانشناس به همكاري در فعاليتهاي تشخيصي - درماني به كار گمارده شدند كه رفته رفته حضور آنها در فعاليت تيم درمان موثر شناخته شد. امروز با گذشت حدود ۳۰ سال وتوسعه بخشهاي درمانگاهي وبستري ، واحد روانشناسي مركز دوشا دوش گروه روانپزشكي با ۱۲ نفر نيروي آموزش ديده در مقطع كارشناسي ارشد ودكترا ، به فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي ودرماني اقدام مي نمايد.اين گروه باليني  نه تنها به مراجعان ارائه خدمت مي كند كه بستر آموزش وارتقاء كيفيت سلامت روان وارتباط پرسنل را نيز هموار كرده وپيوسته حضور موثر خود را به اثبات مي رساند.

 

 

شرح وظايف:

۱- تهيه وتنظيم پرونده هاي بيماران سرپايي وبستري

۲- تهيه گزارشات مشاهده ، انجام مصاحبه وتهيه گزارش آن واجراي آزمون هاي روانشناختي

۳- شركت در جلسات و كميسيون هاي بخش روانپزشكي و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي

۴- ارائه پيشنهادات لازم به منظور ارتقاء وبهداشت رواني در واحد هاي درماني واعصاب وروان

۵- انجام خدمات مشاوره اي براي خانواده هاي بيماران با همكاري مددكار اجتماعي

۶- ضبط، مشاهده،مصاحبه ونتيجه آزمون هاي روانشناختي به طور مستمر در پرونده بيمار در طول مدت بستري وي

۷- شركت در جلسات ويزيت بيمار وگزارش محتوي پرونده به تيم درماني

۸- كمك به تهيه وتكميل فرم ها وگزارشهاي واحد هاي رواني

۹-انجام روان درماني ، رفتار درماني وارائه ساير خدمات مشاوره

۱۰- تهيه وتنظيم برنامه هاي آموزشي به منظور آشنايي مردم به اصول بهداشت رواني

۱۱- بررسي وتحقيق در مورد بيماريهاي رواني وتعيين نوع وحجم بيماريهاي رواني

۱۲- تهيه وتنظيم استانداردهاي لازم براي بهداشت روان ونظارت بر اجراي آنها

۱۳- كمك به روان پزشك در زمينه روان سنجي وتهيه شناسنامه رواني افراد

۱۴- نظارت بر حسن جريان امور در مراكز رواني وكوشش در بهبود وگسترش آنها

۱۵- نظارت بر كار وآموزش كاركنان تحت سرپرستي وراهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

۱۶- انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.