previous pauseresume next

کنترل عفونت

 

نام  و نام خانوادگي: سرکار خانم دکتر زهره نادری
سمت: پزشك كنترل عفونت
تحصيلات: فوق تخصص ریه و ICU

 

 

نام و نام خانوادگي: سرکار خانم فتانه فانی اصفهانی
سمت: مسئول كنترل عفونت
تحصيلات: كارشناس پرستاري
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي ۲۲۵۳
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر: بيمارستان نور زیر زمین ساختمان اداری

 

 

 

شرح وظايف پزشک كنترل عفونت:  

 

 1. شناخت منابع عفونت­هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
 2. برقراری سیستم نظارت موثر و دقیق عفونت‌های بیمارستانی در سطح بیمارستان
 3. سازماندهی اقدامات مرتبط با کنترل عفونت در بیمارستان
 4. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت­هاي خطرناك و ارائه­ي راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
 5. بكارگيري نتايج پژوهش­ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت­ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
 6. تلاش در جهت رفع مشکلات فرآیندی و ساختاری در پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی
 7. ارتباط سازنده و نزدیک با کمیته کنترل عفونت و اجرایی نمودن کلیه مصوبات کمیته کنترل عفونت در بیمارستان
 8. تدوین پیش‌نویس کلیه سیاست‌ها و دستور‌العمل‌های مرتبط با عفونت‌های بیمارستانی و اجرایی نمودن آن‌ها پس از تصویب در کمیته کنترل عفونت
 9. تدوین و اجرای برنامه مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها در بیمارستان با همکاری مدیریت دارویی
 10. همکاری باتیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص،تحقیق،کنترل وارزشیابی وبروزعفونت درهمه‌گیری‌هایبیمارستانی
 11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط‌مشي­هاي كميته و امكانات موجود
 12. همكاري در توسعه و اجراي برنامه­هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي

 

 

شرح وظايف پرستار_(سوپروایزر) كنترل عفونت: 

۱.شناسايي موارد عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف استاندارد NNIS براي چهار عفونت شايع و گزارش منظم آنها با فرم هاي مربوطه به مركز بهداشت شهرستان. 

۲. بررسي نوع عفونت و ميكروارگانيسم عامل آن. 

۳.مشاركت در آموزش پرسنل درماني و خدماتي در رابطه با راههاي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني. 

۴.برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همراهان آنها در زمينه هاي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني از طريق توزيع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش هاي چهره به چهره. 

۵.شركت در نظام مراقبت از عفونت هاي بيمارستاني. 

۶.بيماريابي با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخيص وتعيين كد بيماري فرم شماره يك را تكميل و ارائه به كميته كنترل عفونت بيمارستان. 

۷. آموزش و توجيه سرپرستاران بخشها و سوپروايزر آزمايشگاه براي گزارش موارد مشكوك به عفونت بيمارستاني به تيم كنترل عفونت. 

۸ .مشاركت پژوهشي در زمان بروز اپيدمي. 

۹.همكاري و مشاركت با كارشناس بهداشت محيط و كميته كنترل عفونت بيمارستان و شهرستان براي انجام بازديدهاي نظارتي و ارزيابي. 

۱۰. ارائه پروتكل هاي درمان با آنتي بيوتيك بر اساس مصوبات كميته كنترل عفونت بيمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخشهاي مختلف براي مقابله با مقاومت آنتي بيوتيكي. 

۱۱. ارائه پيشنهادات اصلاحي براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به كميته كنترل عفونت بيمارستان. 

۱۲.كمك به ارزيابي فعاليتهاي بخش هاي بيمارستان در زمينه اقدامات پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني بر اساس چك ليست هاي نظارت و ارزشيابي يكسان مصوب كميته كشوري. 

۱۳.پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي. 

۱۴.همكاري و هماهنگي باساير كميته هاي بيمارستاني در زمينه اهداف مشترك. 

۱۵.ارائه نظرات مشورتي و كارشناسي مربوط به بهداشت. 

smileyفرم های واحد کنترل عفونتsmiley

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.