previous pauseresume next

گزارش خطا وخطر

فرم ذیل در راستاي پیاده سازی فرهنگ عاری از سرزنش گزارش خطا طراحي شده و اطلاعات آن به صورت محرمانه در اختيار واحد بهبود کیفیت و ايمني قرار مي گيرد. اطلاعات بدون ذكر نام و مشخصات به منظور ارتقاي ايمني بيمار و پیشگیری از تكرار موارد مشابه به صورت درس آموخته در اختيار همكاران و فراگيران قرار خواهد گرفت

فرم گزارش خطا و خطر
...
...
...
نوع خطا
....
....
....
...
...
...
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.