گردشگری سلامت در بیمارستان خورشید

به مسافرت افرادازمحل دائم زندگی خودجهت حفظ،بهبود یاحصول مجددسلامت جسمی و ذهنی فردبه مدتی بیش از٢٤ساعت وکمتر ازیک سال گردشگری سلامت می‌گویند. کیفیت بالاو بی‌نظیرِ خدمات پزشکی ارائه شده در ایران  به همراه قیمت تمام شده‌ی مناسب،دوعامل اساسی درجذب بیماران خارجی بوده است.

راهکاری که درسایرکشورهای موفق درزمینه گردشگری سلامت اندیشیده شده است،ایجاد و راه اندازی دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) دربیمارستان است که به عنوان یک راهکار مناسب درسطح بین المللی موردپذیرش و تایید قرار گرفته است. علاوه براین اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت از ابتدای سال٩٣تمامی مراکز ارائه کننده خدمات درمانی را موظف کرده درصورت پذیرش بیماران خارجی،دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) رادرمرکزدرمانی خود ایجادنمایند.. درواقع IPD ‪(International Patient Department)‬ ارتباط بیمارستان بابیماران خارجی ازاولین تماس تادریافت درمان وترخیص و دریافت مراقبت‌ها ی پس ازعمل رافراهم می سازد. کمیته مرتبط IPD وظیفه سیاست گزاری وتدوین اهداف بیمارستان درزمینه درمان بیماران بین الملل رابرعهده دارد.
هماهنگی باپذیرش جهت بستری بیمار،هماهنگی باپزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش دهنده ،هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان، هماهنگی با شرکت تسهیلگر،هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی استقبال ازبیمار و همراه ،هماهنگی باگروه  تسهیلگر جهت پیگیری بیماران ونیزارائه بهترخدمات غیرپزشکی ازجمله وظایف کارشناس واحد IPD است.
مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده ازطریق دپارتمان به یماران بین‌الملل به عهده‌ی پزشک IPD است.
جهت ارائه سریع‌تر وباکیفیت‌ترخدمات به بیماران پذیرش شده ازطریق دپارتمان بیماران بین الملل ارائه خدمات درخارج ازنوبت‌بندی معمول نیزصورت می‌گیرد.
این بیمارستان ازطریق تبلیغات به روش‌های مختلف که مهمترین آن تبلیغ بررویِ نوع و کیفیتِ خدمات ارائه شده در این بیمارستان است نسبت به جذبِ بیماران  خارجی اقدام می‌کند دراین راستا حضور دراتفاقات مهم داخلی و خارجی درزمینه گردشگری سلامت ازجمله شرکت درکنگره ها وبسیاری ازنمایشگاه هایی که درکشوربرگزار میشود؛دردستور کارواحد IPD  قرار دارد.
علاوه بربالاترین سطح خدمات درمانی،جاذبه‌های تاریخی وطبیعی ایران ،بیماران خارجی را برای داشتن یک دوره نقاهت آرام درایران تشویق می‌کند. اصفهان به عنوان بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ  ایران،نمونه‌های جذابی ازاین دیدنی‌ها را در دل  خود جای داده از جمله میدان  نقش جهان- مسجد امام -چهل ستون -عالی قاپو -سی و سه پل  و...

 

امیدواریم عملکرد تیم IPD  دربیمارستان بنیانگذار سازوکاری جدید ودرخور شأن ومنزلت شهر اصفهان و کشور عزیزمان باشد.
 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.