رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه ی توجیهی قبل از اعتباربخشی کشوری

روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور سرپرستاران محترم، مسئولین محترم واحدها و سوپروایزرهای محترم بالینی در سالن کنفرانس نور جهت آمادگی در اعتباربخشی کشوری برگزار گردید.در جلسه مذکور نکات لازم در جهت داشتن بهترین نتایج اعتباربخشی توسط تیم مدیریت مرکز ارائه گردید.