رفتن به محتوای اصلی
x

کتابچه راهنمای خدمات پارا کلینیک(آزمایشگاه-رادیولوژی-اندوسکوپی-کلونوسکوپی و..)

خدمات پاراکلینیکی مجموعهای از اقدامات هستند که در آنها، برخالف خدمات بالینی نمیتوان تنها با مشاهده بیمار و عالئم ظاهری، به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت. خدمات پاراکلینیکی یا پیرابالینی مربوط به ناهنجاریهای نهفته در ورای تظاهرات بالینی است که معموال از طریق بررسیهای آزمایشگاهی کشف میشود. واژه خدمات پاراکلینیکی شامل طیف گستردهای از نیازهای تشخیصی- درمانی است که اغلب افراد در طول ماه و سال نیازمند انجام آنها میباشند. خدمات پاراکلینیکی جزو نیازهای روزمره و ماهانه همه افراد محسوب میشود. لزوم انجام آنها نه تنها به دلیل بیماری، بلکه در مواردی به لحاظ چکاپ دورهای توصیه میشود. به بخشهایی که در بیمارستان چنین بررسیهایی را انجام میدهند بخشهای پاراکلینیک گفته میشود. بخش های پاراکلینیکی این مرکز شامل تصویربرداری )سونوگرافی، گرافی، سیتیاسکن، گاما اسکن(، اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، آزمایشگاه، تستهای ریوی، تست ورزش، هولتر مانیتورینگ، یورودینامیک )نوار مثانه(، الکتروانسفالوگرافی )نوار عصب و عضله- نوار مغز- نوار چشم(، الکتروشوک و آندوسکوپی میباشند.

جهت مشاهده ودانلود اینجا را کلیک نمایید.