رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی

شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه۱۴۰۲ کمیته مذکور با حضوراعضای محترم در دفتر مدیریت مرکز با بررسی موضوعات زیر برگزار گردید.

۱.نکات قابل توجه جهت تیم مدیریت اجرایی در محور رهبری و مدیریت کیفیت ۲.بازنگری نمودار سازمانی مرکز ۳.اصلاح فرآیند به کارگیری پزشکان با اضافه نمودن نحوه به کارگیری پیراپزشکان در مرکز