رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري کمیته ی مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در مرکز

یکشنبه بیست خرداد‌ماه ۱۴۰۳ کمیته مربوطه با حضور اعضای محترم ساعت ۷:۳۰ در دفتر مدیریت مرکز با دستورات زیر برگزار گردید.

🔹 بررسی و تایید چک لیست طراحی شده جهت ارزیابی عملکرد کارشناسان اطلاعات سلامت بالینی
🔹 بررسی مکاتبه معاونت درمان در خصوص ارزیابی عملکرد دانشکده/ دانشگاه ها از طریق برنامه پایش بر خط و مدیریت تخت
🔹بررسی مکاتبه معاونت درمان در خصوص برنامه حمایت از خانواده و تبادل اطلاعات پرونده الکترونیک گروه سنی شیرخواران و کودکان زیر ۷ سال
🔹بررسی امکان ایجاد داشبورد مدیریتی بر اساس سنجه الف-۵-۱-۸ در محور مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
🔹 بررسی خطاهای سپاس