رفتن به محتوای اصلی
x

نظر به اهمیت مسئله " جوانی جمعیت " و اهمیت آموزش و ترغیب دانشجویان در خصوص این موضوع، دانشکده بهداشت در نظر دارد جشنواره و مسابقه ایی تحت عنوان "ایران من، جوان بمان" را با همکاری آزمایشگاه رسانه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و معاونت فرهنگی دانشکده  و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار نماید. اهداف این جشنواره عبارتند از:

  1. آموزش و ترغیب دانشجویان و علاقه مندان شرکت کننده به ازدواج و امر فرزندآوری
  2. ترغیب دوستان، خانواده و افراد مرتبط با شرکت کنندگان در جشنواره
  3. ارتقاء توانمندی دانشجویان در جهت تولید رسانه های موثر در جامعه
  4. تولید رسانه های تاثیر گذار و ارسال برای جشنواره سیمرغ