رفتن به محتوای اصلی
x

بسته های آموزشی تخصصی

انتقال خون به زبان ساده

مهار فیزیکی و شیمیایی به روش ایمن

راهنمای مراقبت پرستاری از بیماران با کاهش سطح هوشیاری (1)

برنامه ملی مدیریت سکته حاد قلبی ۲۴۷

برنامه ملی مدیریت سکته حاد مغزی ۷۲۴

وضعیت دهی بیماران براساس استتانداردهای مراقبتی

فایل پروتکل درمان روانشناختی سوگ ودرمان

راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

اصول مراقبت از بیماران با اختلالات حاد سیستم داخلی ۲

مانیتورینگ بیمار بیهوش در ریکاوري

فرآیند پیشگیري وکنترل بیماریهاي عفونی در شرایط اپیدمی و پاندمی

استانداردهای گزارش‌نویسی و ثبت در بخشهای روانپزشکی بر اساس MSE

فرایندهای اعزام و ارجاع ایمن بیمار

فرآیند تریاژ دراورژانس بیمارستان

گزارش نویسی استاندارد پرستاري

مراقبت پرستاری در بیماران بخش روان با اختلالات سوء‌مصرف مواد

مراقبت پرستاری در دیالیز ۱

اصول اساسی اخلاق در مشاوره و روان‌درمانی

مدیریت بیمار  ترومایی

پرخاشگری و تحریک‌پذیری

برخورد با بیمار در حال احتضار